top of page

חומת ברלין

הריסת חומת ברלין, בשנת 1989, לאחר 28 שנות פיצול של העיר והמדינה, היתה סמל לסיום המלחמה הקרה. חלקים מעטים מהחומה נותרו ומשמשים אתרי הנצחה וחלקים רבים מהחומה נלקחו בידי ההמונים ופוזרו ברחבי העולם. חלקם נמכרו. 

חלק אחד הגיע לעין הוד, ועליו ציור גרפיטי משנות ה-70.

הציור עבר ניקוי וקיבוע בחומרי שימור.

bottom of page