top of page

 שימור ושחזור ציורי קיר ותקרה

תהליך המתחיל בחשיפה עדינה של שכבות הצבע עד לשכבה המצוירת,

שימור הציורים הקיימים והשלמת הפרטים החסרים בעזרת מחקר היסטורי,

ולבסוף יצירת שבלונות וצביעה בטכניקות המקוריות ובחומרים המקוריים,

לצורך שחזור מחודש של הציורים ההיסטוריים.

bottom of page