top of page

סטודיו תכלת משמרים היסטוריה

סטודיו לשימור ושחזור ציורי קיר במבנים לשימור.

אנחנו עובדים מתוך אהבה להיסטוריה ואסטתיקה, חוקרים ומחפשים בכל שסביבנו,

מתעדים, חושפים ומשמרים צבעים וציורי קיר שעשו את העולם הצבעוני שהיה פה פעם.

ולא רק,

חפצים, פסיספים, סטנסילים, סגרפיטו ופרקסאות, כל מורשת התרבות החומרית.

bottom of page